Uncertainty analysis of terrestrial net primary productivity and net biome productivity in China during 1901-2005

TitleUncertainty analysis of terrestrial net primary productivity and net biome productivity in China during 1901-2005
Publication TypeJournal Article
AuthorsShao J, Zhou X, Luo Y, Zhang G, Yan W, Li J, Li B, Dan L, Fisher JB, Gao Z, He Y, Huntzinger D, Jain AK, Mao J, Meng J, Michalak AM, Parazoo NC, Peng C, Poulter B, Schwalm CR, Shi X, Sun R, Tao F, Tian H, Wei Y, Zeng N, Zhu Q, Zhu W
Participating Staff: